ladyLein startpagina

0. R install & library
1. R start
2. Vectoren
(een rij waarden)

3. Matrixen
(tabellen)

4. Statistieken
(min, max, gemiddelde, standaard defiatie)

5. Factoren
(-categorieën/typen)

6. Data frames
(wat is een dataframe,
inlezen txt en csv bestanden)

7. Correlatie in de grafiek
8. Plot
9. GGplot2
- lijn diagrammen
- staaf diagrammen
- taart diagrammen
10. Functies
(o.a.if else, for, while, string, datum)

11. SQL / dplyr
(gegevens ophalen uit tabellen)

12. WAR meetkastjes en KNMI
(data ophalen en in grafiek zetten)

13. Qgis
gegevens op de kaart zettenGG2plot


Staafdiagrammen (hoeveel of tellingen)


De staven van de staaf diagrammen kunnen hoeveelheden aangeven,
maar ook tellingen, hoe vaak komt iets voor in de tabel,
of hoeveel is het bij elkaar opgeteld.

Staafdiagram met waarden
Omzetinfo<-read.table("C://R/VB/tweejarenomzet.csv",
sep = ";", header = T)


ggplot(data=Omzetinfo, aes(x=klant, y=Jaar2016)) +
geom_bar(stat="identity")
(stat="identity" voor waarden ipv telling)

Staafdiagram telling hoe vaak komt het voor of hoeveel per type


klantkoopinfo<-read.table("C://R/VB/klant-koopbedrag.txt", sep = "\t", header = T)
klantnaam<-klantkoopinfo$klanten
koopbedrag<-klantkoopinfo$koopbedrag
artikelsoort<-klantkoopinfo$artikelsoort


Hoevaak komt het voor
ggplot(klantkoopinfo, aes(klantnaam)) + geom_bar()
kolommen vertikaal
ggplot(klantkoopinfo, aes(klantnaam)) + geom_bar() + coord_flip()
kolommen horizontaal


Telling gespecificeerd
ggplot(klantkoopinfo, aes(klantnaam)) + geom_bar(aes(fill=artikelsoort))

Hoeveel is het bij elkaar opgeteld
mogelijkheid 1
ggplot(klantkoopinfo, aes(klantnaam,koopbedrag)) + geom_col()
mogelijkheid 2
ggplot(klantkoopinfo, aes(klantnaam)) +
geom_bar(aes(weight = koopbedrag))

Optelling gespecificeerd
ggplot(klantkoopinfo, aes(klantnaam,koopbedrag))
+ geom_col(aes(fill=artikelsoort))


Landscape of portret
Deze stand van de kolommen is landscape.
Je kan hem ook portret maken.
Bijvoorbeeld als je een lange lijst staven hebt
die je op een staand A4 wilt printen.
ggplot(klantkoopinfo, aes(klantnaam,koopbedrag)) +
geom_col(aes(fill=artikelsoort),
position = position_stack(reverse = TRUE)) +
coord_flip() + theme(legend.position = "top")


Tellen met count()
count(klantkoopinfo, vars = "klantnaam")


Staafdiagram Grouped, Stacked, Stacked PercentStaafdiagram Grouped
ggplot(klantkoopinfo, aes(fill=artikelsoort,
y=koopbedrag, x=klantnaam)) +
geom_bar(position="dodge", stat="identity")

Staafdiagram Stacked
Y-as heeft waarden
ggplot(klantkoopinfo, aes(fill=artikelsoort,
y=koopbedrag, x=klantnaam)) +
geom_bar( stat="identity")

Staafdiagram Stacked Percent
Y-as heeft percentage
ggplot(klantkoopinfo, aes(fill=artikelsoort,
y=koopbedrag, x=klantnaam)) +
geom_bar( stat="identity", position="fill")Terug naar top